Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan De Wassende Maan mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Dit recht geldt NIET voor de aankoop van verse producten zoals groenten, fruit, kruiden, brood en elk ander artikel dat door zijn aard een beperkte houdbaarheidsdatum heeft.

 

 

De Wassende Maan
Beekstraat 35

9800 Astene
info@dewassendemaan.be
Tel 09 386 82 14
BTW BE 0429.289.336
RPR Gent

 

Artikel 1: Algemene bepalingen


De elektronische webwinkel (hierna ‘webshop’ genoemd) van De Wassende Maan, een CVBA met maatschappelijke zetel te Beekstraat 35, 9800 Astene (België), BTW BE 0429.289.336, RPR Gent, (hierna 'De Wassende Maan') biedt haar klanten de mogelijkheid om extra koopwaar online aan te kopen.
Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van de website (“Klant”) bij De Wassende Maan. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van De Wassende Maan houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Wassende Maan aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de koopwaar zoals ze woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 


Artikel 3: Aanbod


Elk aanbod staat enkel open voor klanten die in België wonen. De koopwaar is uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Wassende Maan niet. De Wassende Maan is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Wassende Maan is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Wassende Maan. De Wassende Maan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen
 

De klant kan via de webshop koopwaar bestellen door een hoeveelheid aan te duiden en het artikel in het winkelwagentje te plaatsen. Na het winkelen kan de klant via het winkelwagentje zijn bestelling plaatsen.


De klant betaalt via overschrijving op rekeningnummer BE13 3631 5793 5339.

 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van De Wassende Maan.

 

De koopwaar wordt in het afhaalpunt van de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.


De Wassende Maan is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde koopwaar blijft tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van De Wassende Maan. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Wassende Maan te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde koopwaar beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Wassende Maan beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt De Wassende Maan zich het recht voor de niet (volledig) betaalde koopwaar terug te nemen.


Artikel 7: Levering

De Wassende Maan levert de bestelde koopwaar in één van zijn afhaalpunten. Dit gebeurt standaard in het afhaalpunt van de klant dat reeds gekend is bij De Wassende Maan. De koopwaar wordt geleverd in de week volgende op de week van de bestelling. De Wassende Maan garandeert de levering voor de volgende week enkel indien de bestelling geplaatst is voor vrijdag 14u. Voor bestellingen die na vrijdag 14u worden geplaatst is er geen garantie op levering in de week erna. De Wassende Maan probeert haar klanten zo goed mogelijk te informeren in voorkomend geval. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk schriftelijk of via e-mail worden gemeld.
 

Artikel 8: Garantie en Aansprakelijkheid
 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Deze garantie is echter niet van toepassing op levensmiddelen. De garantie is niet overdraagbaar.

 

Indien de klant niet tevreden is over de versheid van de geleverde producten dient hij de klantendienst van De Wassende Maan onmiddellijk schriftelijk of per E-mail te verwittigen. De Wassende Maan zal, indien de koopwaar niet voldoet aan de kwaliteitseisen, deze vervangen of terugbetalen, dit naar keuze van De Wassene Maan.


De aansprakelijkheid van De Wassende Maan is in elk geval steeds beperkt tot de terugbetaling van de geleverde koopwaar of de vervanging ervan, naar keuze van De Wassende Maan.

 

Artikel 9: Herroepingsrecht
 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument koopwaar aankopen via de webshop. Het herroepingsrecht kan echter nooit ingeroepen worden voor levensmiddelen die De Wassende Maan aanbiedt. Zij vallen door hun aard niet onder het algemene herroepingsrecht.


Voor andere koopwaar die wel onder het herroepingsrecht valt en die door De Wassende Maan zouden aangeboden wordt op de webshop, heeft de klant het recht aan De Wassende Maan mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de De Wassende Maan klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan De Wassende Maan, Beekstraat 35, 9800 Astene, België. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

 

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Wassende Maan zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

 

Enkel koopwaar die zich in de originele verpakking bevindt, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :
  1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
  2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
  3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en
  4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;

 


Artikel 10: Privacy

 

De Wassende Maan respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, sporadische reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Wassende Maan, Beekstraat 35, 9800 Astene, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot De Wassende Maan, Beekstraat 35, 9800 Astene.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Wassende Maan heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

De Wassende Maan houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@dewassendemaan.be.
 


Artikel 11: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Wij maken beperkt gebruik van cookies om onze site goed te laten functioneren. Voornamelijk first party cookies maar we gebruiken tevens in beperkte mate third party cookies zoals Google Analytics.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Indien De Wassende Maan om welke reden ook nalaat om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, kan dit door de klant nooit gezien worden als een verzaking aan dit recht. Het kan evenmin de geldigheid van deze rechten aantasten.

 


Artikel 13: De Wassende Maan Klantendienst


De De Wassende Maan klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 386 82 14, via e-mail op biopakket@dewassendemaan.be of per post op het volgende adres De Wassende Maan, Beekstraat 35, 9800 Astene.Artikel 14: Wijziging voorwaarden
 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Wassende Maan. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren deze Voorwaarden.

De Wassende Maan kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 


Artikel 15: Bewijs
 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

 

 

 

 

Bedrijfsgegevens

De Wassende Maan cvba
Beekstraat 35 9800
Deinze Ondernemingsnummer :
0429.289.336

algemene voorwaarden

© 2016 De Wassende Maan | tel 09-386.82.14 | fax 09-380.21.70 | info@dewassendemaan.be | www.dewassendemaan.be